Close

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů Allinaz pojišťovny, a.s.

Kdo jsme a proč zpracováváme Vaše údaje?

Jsme společnosti patřící do mezinárodní skupiny Allianz, která poskytuje pojištění, penzijní spoření a další finanční služby. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy a osvědčenými mezinárodními standardy.

Pro lepší pochopení toho, jak s osobními údaji pracujeme, jsme jejich zpracování rozdělili na dva základní bloky – zpracování bez nutnosti udělení souhlasu a zpracování vyžadující Váš souhlas.

Zpracování osobních údajů bez nutnosti zvláštního souhlasu

Do této části patří zejména zpracování, které souvisí s nabídkou a poskytováním našich služeb. Může jít o Vaše osobní údaje (zájemce/pojistník), ale i údaje dalších účastníků smluvního vztahu nebo jinak dotčených osob (pojištěné osoby, poškození atp.). Bez těchto údajů Vám nemůžeme naše služby nabídnout ani poskytnout. Proto zákon v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů Váš zvláštní souhlas. Pokud byste nám potřebné údaje nesdělili, nemůžeme s Vámi smlouvu vůbec uzavřít.

Podobně to platí také pro případ zpracování údajů za účelem ochrany Vašich či našich práv a zájmů (např. prevence a odhalování trestné činnosti, šetření škodních událostí, vymáhání práv, případně plnění úkolů veřejného zájmu). Z těchto důvodů nahráváme i naše vzájemné telefonní hovory, abychom vždy přesně věděli, o čem jsme spolu mluvili. Hovory můžeme také nahrávat, zpracovávat a následně vyhodnocovat tak, abychom příště co nejlépe vyhověli Vašim požadavkům, přáním a potřebám. Můžeme se s Vámi také spojit a ověřit, zda jste byli s našimi službami spokojeni.

V případě dokumentů a procesů provádíme analýzy zejména za účelem vývoje nových produktů a zlepšování klientského servisu.

Právní předpisy nám rovněž v některých případech ukládají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

 1. plnění informačních povinností či výměny informací a poskytování součinnosti dle zvláštních zákonů (zejm. zákon o pojišťovnictví apod.)
 2. uchování údajů dle zákonných požadavků aj.

Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Zpracování pro jiné účely (viz níže) provádíme s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem sjednání a poskytování služby. Souhlas se zpracováním lze kdykoli odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro tyto účely:

 1. Marketing – Nabídka pojišťovacích a souvisejících finančních služeb nebo jiných obchodních sdělení nebo nabídka služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Allianz a spolupracujících obchodních partnerů, jejichž seznam je uveden na webu www.allianz.cz/ochrana-udaju
  • Oslovování může probíhat po dobu trvání závazků ze smluvního vztahu a 5 let po jeho skončení písemnou, elektronickou nebo i jinou formou, při využití poskytnutých osobních údajů uvedených výše (vyjma citlivých údajů).
  • Sdělením elektronického kontaktu souhlasíte, abyste byl v rámci obchodních sdělení kontaktován elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění.
 2. Předání osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Allianz a spolupracujícím obchodním partnerům pro účely marketingu (nabídky a poskytování jejich obchodu a služeb či zasílání jiných obchodních sdělení)
  • Zpracování se provádí po dobu trvání závazků ze smluvního vztahu a 5 let po jeho skončení.
 3. Poskytování služby v případě některých produktů, které vyžadují údaje podléhající souhlasu dotčené osoby (zejm. citlivé údaje, například údaje o zdravotním stavu v pojištění osob)

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich služeb. Bude se tedy zjednodušeně řečeno jednat o všechny údaje, které jsou ve smlouvách nebo jiných podobných formulářích. Tam, kde je to z hlediska vlastností produktu nezbytné, se může zpracování týkat i dalších osob (zaměstnavatel, pojišťovací nebo investiční zprostředkovatel, poškozený apod.).

Někdy budeme vaše údaje spojovat s dalšími informacemi a vytvářet tak údaje nové. To je důležité hlavně pro výplatu pojistného plnění nebo dodržování našich zákonných povinností (např. prevence podvodů). Pokud jste souhlasili, případně neodmítli možnost dostávat od nás nebo našich obchodních partnerů reklamní nabídky, pak můžeme také hodnotit vaše údaje, abychom vám nabízeli skutečně jen to, co pro vás bude zajímavé.

Může jít o adresní a identifikační údaje (mj. datum narození, identifikující údaj, státní příslušnost, daňové rezidenství), údaje o sjednaných službách, finanční údaje, citlivé údaje (zejm. zdravotní stav) a další údaje, které nám sdělíte, nebo zjistíme v průběhu poskytování služeb včetně údajů, které v souvislosti s našimi závazky vytvoříme zpracováním údajů takto získaných.

Odkud údaje získáváme a co s nimi dále děláme?

Zdroje údajů

Osobní údaje získáváme:

 1. Přímo od Vás při uzavření a plnění smlouvy
 2. Od jiných osob, pokud k tomu dáte souhlas (poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických zařízení apod.), pokud je to nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy (poškozené osoby, orgány veřejné moci apod.) anebo pokud tak stanoví právní předpisy (např. vzájemná informovanost pojišťoven podle zákona o pojišťovnictví)
 3. Z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.),

Příjemci a zpracovatelé

Osobní údaje mohou vedle správce, jeho zaměstnanců a osob pro něj činných zpracovávat také smluvní zpracovatelé (zejm. společnosti skupiny Allianz, poskytovatelé IT technologií ke zpracování osobních dat, asistenční společnosti, zajistitelé a pojišťovací zprostředkovatelé), a to jak v ČR, tak v zahraničí. Pro případ reklamních nabídek to jsou i naši obchodní partneři. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení Vašich údajů.

V rámci oprávněného zpracování můžeme osobní údaje předávat i dalším osobám (např. výměna informací za účelem prevence podvodů apod.). Pokud k tomu mají zákonem daný důvod, mohou získat přístup k osobním údajům i další třetí strany (např. policie a jiné orgány veřejné moci).

Předávání údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU (např. společnostem skupiny Allianz, zajistitelům, poskytovatelům IT technologií). V souladu se zákony, nebo pokud s tím souhlasíte, můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU. Naši zpracovatelé vždy dodržují minimálně stejný standard zabezpečení Vašich údajů jako my samotní.

Jak s údaji pracujeme?

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Automatizované rozhodování a profilování

Automatizovaným rozhodováním je takové zpracování údajů, které má pro Vás podstatné důsledky a na kterém se přímo nepodílí žádní lidé. Využívají se k němu výhradně automatické prostředky (aplikace, software, algoritmy apod.). Profilování pak znamená automatizované zpracování údajů za účelem zhodnocení určitých osobních aspektů člověka (pracovní výkony, ekonomická situace, zdraví, chování, preference nebo sledování polohy).

Automatizované rozhodování bývá často nedílnou součástí poskytnutí a plnění nabízené služby (např. procesy hodnocení pojistného rizika). Někdy nám automatizované zpracování ukládá zákon. V těchto případech se nevyžaduje Váš zvláštní souhlas.

Ostatní případy využití automatizovaného rozhodování mohou být součástí doplňkových služeb. O účelu a smyslu takového zpracování Vás vždy informujeme a necháme Vás svobodně se rozhodnout, zda nabízenou službu využijete.

V případě, kdy by automatizované rozhodování pro Vás mělo podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, změně podmínek sjednané služby apod.) máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně ho napadnout.

Jak dlouho máme údaje u sebe?

Doba uchování osobních údajů

Pokud není jinde uvedeno jinak, zpracováváme a uchováváme osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb) tato doba činí 5 let od skončení smluvního vztahu, v ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

Jaká jsou Vaše práva?

Další informace o zpracování osobních údajů

1.  Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů.

2.  V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, můžete:

 • požádat nás nebo i zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů;
 • máte právo vznést námitku.

O vyřízení Vaší žádosti Vás vždy bez odkladu informujeme.

3.  Máte též právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Seznam subjektů, které mohou přijít do styku s osobními údaji klientů

Správci (dle uzavírané smlouvy):

 • Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
 • Allianz penzijní společnost, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

Zpracovatelé, kterým jsou předávány osobní údaje pro účely plnění smluvního vztahu, případně pro nabídku obchodu a služeb, zejména:

 • Allianz Business Services spol. s r.o., Karloveská 6C, 842 02 Bratislava, Slovensko
 • AWP Solutions ČR a SR, s.r.o. Jankovcova 1596/14b, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
 • Allianz New Europe Holding GmbH, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien , Rakouská republika
 • Allianz Telematics S.P.A., Largo Urgo Imeri, 1 – 34123 Trieste, Itálie
 • 5 P Agency, spol. s r.o., Vl. Pittnerové 9, 621 00 Brno, Česká republika
 • CANON CZ s.r.o., Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
 • M.B.A. Finance s.r.o., Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 – Nové Město
 • TARAKAN a.s., U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
 • Lion Teleservices CZ, a.s., Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice
 • Proveon, a.s., Purkyňova 2855/ 97a, 612 00 Brno
 • Contacc SE, Praha 9 – Vysočany, Kolbenova 931/40b, PSČ: 190 00
 • Pojišťovací a investiční zprostředkovatelé (vázaní zástupci) oprávnění zprostředkovávat produkty Allianz
 • Orgány veřejné moci (ČNB, Finanční arbitr apod.) a soudy (zejm. při plnění našich zákonných povinností)
 • Auditoři nebo jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností
 • Poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií
 • Poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.)
 • Poskytovatelé zdravotních služeb (při šetření pojistných událostí)
 • Poskytovatelé servisních služeb (při šetření pojistných událostí a pojistném plnění)
 • Samostatní likvidátoři pojistných událostí
 • Zajistitelé

ZPĚT